Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Xây dựng Đảng - Chính

TUYÊN TRUYỀN SAU ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XVIII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025 VÀ SAU ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

TUYÊN TRUYỀN SAU ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XVIII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025 VÀ SAU ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân, để triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (sau đây viết tắt là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII), Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (sau đây viết tắt là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng), góp phần khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, xây dựng tỉnh Khánh Hòa trở thành trung tâm kinh tế biển, trung tâm du lịch, dịch vụ của cả nước;  Góp phần bồi đắp và củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, với chế độ; đồng thời, đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch số 26-KH/ĐUK ngày 12/7/2021 về Tuyên truyền sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 

1. Theo Kế hoạch, một số nội dung tuyên truyền như sau:

Từ nay đến hết năm 2021, tập trung tuyên truyền:

- Tuyên truyền chủ trương, đường lối, chiến lược phát triển đất nước thể hiện trong nội dung cơ bản, cốt lõi của văn kiện Đại hội XIII của Đảng; phân tích những điểm mới, quan điểm nổi bật trong chỉ đạo, các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, 12 nội dung định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030, 06 nhiệm vụ trọng tâm, 03 khâu đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; cơ hội, thuận lợi và khó khăn, thách thức trong những năm tới. Tuyên truyền, phân tích những nội dung cốt lõi trong các văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhất là mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030, năm 2045; 04 nhiệm vụ trọng tâm, 04 đột phá trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ 3, 4 (khóa XIII), kỳ họp của Quốc hội khóa XV; kết quả các Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 6, 7, 8 (khóa XVIII), kết quả kỳ họp thứ 1, 2, 3, 4 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII.

- Tuyên truyền, quán triệt sâu rộng bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” đến cán bộ, đảng viên và nhân dân để nâng cao nhận thức, củng cố, nâng cao lập trường tư tưởng chính trị, đoàn kết, thống nhất cao về nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

- Các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh trong năm 2021; sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị để giữ vững đà tăng trưởng kinh tế, vượt qua những khó khăn của đại dịch Covid-19, tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính phủ và của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.

- Công tác tổ chức quán triệt, học tập, xây dựng và triển khai chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ở các cấp, các ngành. Nhất là việc triển khai Chương trình hành động số 08-CTr/TU, ngày 21/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của 3 Đảng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Sự quyết tâm, sáng tạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác xây dựng, triển khai thực hiện chương trình hành động, đưa Nghị quyết của Đảng đi vào thực tiễn cuộc sống.

- Những kết quả đạt được, khó khăn, hạn chế trong năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; 04 chương trình kinh tế - xã hội, phát triển 3 vùng động lực; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2021…

- Kết quả triển khai các nhiệm vụ về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; kết quả sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII và triển khai Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng; công tác cán bộ; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí… - Các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình hành động cách mạng của các tầng lớp nhân dân trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

Từ năm 2022 đến năm 2025, tập trung tuyên truyền:

- Các chủ trương, quyết sách lớn mà các Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; các kỳ họp Quốc hội khóa XV; Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII; Nghị quyết Hội đồng nhân tỉnh khóa VII; chương trình, kế hoạch, đề án về phát triển kinh tế - xã hội của UBND tỉnh; kết quả triển khai chương trình hành động, kế hoạch tổ chức thực hiện ở các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị.

- Kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh qua từng năm.

- Biểu dương sự nỗ lực, sáng tạo của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị, các doanh nghiệp và cá nhân trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; tạo khí thế phấn khởi, thi đua trong lao động sản xuất, học tập, công tác ở tất cả các cấp, các ngành và toàn xã hội.

- Thường xuyên coi trọng công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19; đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước, các hành vi tiêu cực, thực hiện tuyên truyền theo phương châm “lấy xây làm chính”, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”.

2. Cũng theo Kế hoạch, đề ra một số hình thức tuyên truyền:

Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, Internet, mạng xã hội

- Tuyên truyền trên báo chí, trang thông tin, cổng thông tin điện tử của các địa phương, cơ quan, đơn vị, hệ thống thông tin cơ sở. Ưu tiên tuyên truyền các chủ trương, quyết sách lớn mà các Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII; Nghị quyết Hội đồng nhân tỉnh khóa VII thông qua; kết quả triển khai chương trình hành động, kế hoạch tổ chức thực hiện ở các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị…

 - Tuyên truyền trên mạng xã hội:  Cơ quan, đơn vị, địa phương có trang fanpage, tích cực chia sẻ, đăng tải các tin, bài viết, thông tin tích cực về kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và đại hội đảng bộ các cấp trên các trang mạng xã hội của cơ quan, đơn vị, địa phương mình.  Tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân tích cực tuyên truyền, chia sẻ các thông tin tích cực về kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, gương người tốt, việc tốt… trên trang mạng xã hội của cá nhân. 

Tuyên truyền miệng:  Thông qua hội nghị báo cáo viên của cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội, các hội nghề nghiệp… thông tin, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; chương trình hành động triển khai thực hiện nghị quyết, kế hoạch triển khai thực hiện ở địa phương, cơ quan, đơn vị;  Tổ chức hội thảo, tọa đàm để làm sâu sắc, sáng rõ hơn những chủ trương, quan điểm, định hướng, quyết sách lớn mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra, nhất là những vấn đề mới, những vấn đề liên quan trực tiếp đến ngành, địa phương, đơn vị mình, nhằm tìm ra giải pháp khả thi để góp phần triển khai thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII…

Tuyên truyền cổ động trực quan: Tăng cường tuyên truyền trực quan thông qua hệ thống panô, biểu ngữ, khẩu hiệu, cờ, phướn, bảng tin điện tử công cộng, màn hình led… tại nơi công cộng, trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. 

Biên soạn, phát hành tài liệu tuyên truyền và sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học - nghệ thuật Biên soạn tài liệu tuyên truyền, tổ chức sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học - nghệ thuật, ca ngợi Đảng, Bác Hồ và những thành tựu của đất nước, của tỉnh

Phát động các phong trào thi đua yêu nước Tổ chức phát động và hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước, của tỉnh, tạo không khí vui tươi, khí thế hăng say học tập, công tác, lao động, sản xuất.

( Nguồn : Trang thôn tin Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa )

Họ tên*
Email*
Bình luận*
foE91
11/9/2021 5:32:43 PM

W4SKSL https://pills2sale.com/#

bannerCổng Dịch vụ công quốc giatra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

6/7/2023 3:56:42 PM

^ Về đầu trang