Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
TUYÊN TRUYỀN CCHC

Khánh Hòa: Triển khai các mục tiêu Cải cách hành chính tỉnh năm 2019

Khánh Hòa: Triển khai các mục tiêu Cải cách hành chính tỉnh năm 2019

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2019. Theo đó, trọng tâm CCHC của tỉnh là tiếp tục thực hiện quyết liệt CCHC thủ tục hành chính, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công liệp; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với siết chặt kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ; đẩy mạnh các ứng dụng trực tuyến để hiện đại hóa quản lý, điều hành và phục vụ Nhân dân; tăng cường hỗ trợ cho nhà đầu tư và doanh nghiệp; nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập.

     Để tạo cơ sở vững chắc thực hiện thắng lợi các mục tiêu giai đoạn 2016 - 2020 mà Kế hoạch CCHC tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 - 2020 đã đề ra, trong năm 2019 cần phải tập trung hoàn thành 11 nhóm mục tiêu trọng tâm sau:

     (1) Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh thông qua việc tiếp tục hoàn thiện và minh bạch hóa hệ thống các quy định, chính sách về đầu tư hỗ trợ doanh nghiệp; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; tiếp tục đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập gắn với đẩy mạnh xã hội hóa các lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công.

     (2) Tiếp tục cắt giảm thời gian giải quyết TTHC trên cơ sở đơn giản hóa, chuẩn hóa và thống nhất hóa về hồ sơ và quy trình giải quyết TTHC, phân cấp thẩm quyền giải quyết TTHC cho cơ sở; hoàn thiện cơ sở dữ liệu TTHC.

     (3) Tiếp tục triển khai toàn diện, hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ và Kế hoạch số 10234/KH-UBND, ngày 05/10/2018 của UBND tỉnh thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, trong đó: Đưa 100% TTHC đủ điều kiện vào thực hiện trực tuyến ở mức độ 3, 4; có tối thiểu 45% hồ sơ TTHC được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến ở mức độ 3 và 15% hồ sơ TTHC được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến ở mức độ 4. Tỷ lệ cấp GCN đăng ký doanh nghiệp qua mạng đạt tối thiểu 40%. Tỷ lệ cấp GCN đăng ký đầu tư qua mạng đạt tối thiểu 40% hồ sơ TTHC được tiếp nhận, giải quyết. Tỷ lệ hồ sơ trễ hạn trên các lĩnh vực đất đai, môi trường, đầu tư, xây dựng, nhà ở, thuế, BHXH, lao động, thương binh và xã hội giảm xuống dưới 3%.

     (4) Triển khai toàn diện Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định, hướng dẫn có liên quan, gắn với kiện toàn tổ chức bộ máy, hoàn thiện vị trí việc làm và cơ cấu công chức, viên chức. Nâng cao năng lực quản lý, điều hành của cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh, tập trung đúng mức để tạo chuyển biến mạnh mẽ đối với UBND cấp xã. Đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền quản lý nhà nước, giải quyết TTHC theo quy định của Chính phủ và thực tiễn địa phương. Tiếp tục triển khai chính sách tinh giản biên chế đồng bộ với kiện toàn tổ chức bộ máy và đánh giá kết quả, hiệu quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ theo chức danh, vị trí việc làm.

     (5) Chất lượng đội ngũ CBCC, viên chức có chuyển biến mạnh mẽ thông qua đổi mới và nâng cao chất lượng tuyển dụng, quản lý, sử dụng, đánh giá, tôn vinh và đãi ngộ; thu hút người có tài năng trong hoạt động công vụ. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần, thái độ và chất lượng công vụ. 100% sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã thực hiện quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên Phần mềm quản lý CBCC, viên chức. Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp quản lý đối với cán bộ công chức cấp xã.

     (6) 100% đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện thực hiện tự chủ hoàn toàn, hạch toán như doanh nghiệp theo Chương trình hành động số 12-CTr/TU, ngày 31/3/2017 và Chương trình hành động số 20-CTr/TU, ngày 12/12/2017 của Tỉnh ủy.

     (7) Vận hành đồng bộ, thông suốt, hiệu quả Trung tâm Dịch vụ Hành chính công trực tuyền tỉnh Khánh Hòa.

     (8) Đẩy mạnh ứng dụng hiệu quả CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước. 100% trang thông tin điện tử cấp xã được xây dựng và đưa vào sử dụng. 100% UBND cấp xã đạt xếp hạng mức độ IV trở lên tại tiêu chí Mức độ sẵn sàng trong kết quả xếp hạng Chính quyền điện tử cấp xã, trong đó tối thiểu 30% UBND cấp xã đạt xếp hạng mức độ III trở lên. 90% văn bản hành chính thông thường trao đổi giữa các cơ quan nhà nước hoàn toàn dưới dạng điện tử. 100% văn bản điện tử trao đổi giữa các cơ quan nhà nước có sử dụng chữ ký số. Trên 50% TTHC được công bố áp dụng dịch vụ bưu chính công ích có phát sinh hồ sơ tiếp nhận/trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. Tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận/trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên tổng số hồ sơ tiếp nhận/trả kết quả của các TTHC được công bố áp dụng dịch vụ bưu chính công ích đạt từ 15% trở lên.

     (9) Nâng cao hiệu quả phân bổ và sử dụng NSNN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và nâng cao tính minh bạch trong quản lý, sử dụng ngân sách. Đổi mới cơ chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công theo hướng: Tăng cường phân cấp và tăng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị sự nghiệp công lập trong quản lý, sử dụng nguồn lực; đổi mới cơ chế đánh giá dịch vụ sự nghiệp công lập; hoàn thiện cơ chế, chính sách tài chính để thu hút các nguồn lực trong xã hội cho đầu tư phát triển sự nghiệp công.

     (10) Đảm bảo duy trì Hệ thống quản lý chất lượng phục vụ CCHC, tích hợp đồng bộ với phầm mềm Một cửa điện tử của Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh, phải thực hiện ISO điện tử ngay trong năm 2019. Chuyển đổi kịp thời áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2015 trong các cơ quan hành chính nhà nước phù hợp với vận hành phầm mềm Một cửa điện tử.

     (11) Mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt tối thiểu 80%, đối với sự phục vụ của đơn vị sự nghiệp công lập đạt tối thiểu 80%.

     (12) Cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) và Chỉ số CCHC cấp tỉnh (PAR-Index).

     Để đảm bảo thực hiện hoàn thành tốt các mục tiêu trên, Kế hoạch của tỉnh đã phân công cụ thể các nhiệm vụ, sản phẩm, tiến độ và trách nhiệm thực hiện cho các cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan. UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, ngành, địa phương và đội ngũ CBCC, viên chức quán triệt, thực hiện có chất lượng, hiệu quả toàn bộ nội dung Kế hoạch của tỉnh./.

( Nguồn báo Tỉnh ủy Khánh Hòa )

Họ tên*
Email*
Bình luận*
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

8/5/2020 8:14:32 PM

 
Thiết kế website      
 
^ Về đầu trang