Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
CHUYÊN ĐỀ, BÀI VIẾT CCHC

Kết quả cải cách hành chính năm 2019 của tỉnh Khánh Hòa và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới

Kết quả cải cách hành chính năm 2019 của tỉnh Khánh Hòa và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới

Kết quả cải cách hành chính năm 2019 của tỉnh Khánh Hòa và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới

Trong những năm qua, tỉnh Khánh Hòa là một trong những địa phương đạt nhiều thành tích nổi bật trong công tác cải cách hành chính, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Bài viết khái quát những kết quả đạt được trong năm 2019 và nêu lên những phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020, nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của tỉnh Khánh Hòa.

1. Những kết quả cải cách hành chính nổi bật trong năm 2019 của tỉnh Khánh Hòa

Trong năm 2019,công tác cải cách hành chính của tỉnh Khánh Hòa luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, trực tiếp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân  tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh. Qua đó, nhiều vấn đề khó, phức tạp đã được chỉ đạo kịp thời; kết quả thực hiện được theo dõi, đánh giá thường xuyên, chú trọng đến chất lượng, hiệu quả và thực chất. Từ đó, tạo chuyển biến căn bản trong nhận thức, ý thức trách nhiệm thực hiện cải cách hành chính tại từng sở, ngành, địa phương cũng như toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh.

Trong quá trình triển khai, đã có sự phân công, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các ngành, các cấp, các lĩnh vực, đặc biệt là sự phối hợp, tham gia đồng bộ, hiệu quả giữa các cơ quan tham mưu như: Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. Những nội dung, nhiệm vụ có liên quan đến các lĩnh vực ngành dọc cũng được phối hợp triển khai rất thuận lợi, đặc biệt là kết nối hệ thống văn bản quản lý và điều hành - eoffice; thực hiện cơ chế một cửa liên thông giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trong thành lập doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh, đất đai, liên thông đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, liên thông đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ/trợ cấp mai táng phí - chấm dứt hưởng chế độ bảo trợ xã hội, cấp phiếu lý lịch tư pháp...; phối hợp cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Trong năm 2019, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ban hành 31 văn bản quy phạm pháp luật (09 nghị quyết, 22 quyết định), kịp thời thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và thống nhất của hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương. Công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện nghiêm túc, đạt chất lượng; văn bản trái pháp luật được phát hiện và xử lý kịp thời. 

Đối với lĩnh vực cải cách TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến, trong năm 2019 và quý I/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành 90 quyết định công bố danh mục TTHC, trong đó có gần 600 thủ tục ban hành mới, gần 200 thủ tục sửa đổi, bổ sung, trên 600 thủ tục bị bãi bỏ. Tổng số TTHC ở ba cấp là 1.746, trong đó cấp tỉnh có 1.343 thủ tục, cấp huyện có 257 thủ tục và cấp xã có 146 thủ tục. Đã ban hành 45 quyết định phê duyệt trên 400 quy trình nội bộ giải quyết TTHC ở cả cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số 01/2018/ TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Rà soát và ghép các TTHC có liên hệ chặt chẽ với nhau để cho phép giải quyết trên một quy trình, người dân, tổ chức và doanh nghiệp chỉ nộp hồ sơ một lần để giải quyết… góp phần đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC.  

Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã triển khai thực hiện ghép nối, giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa liên thông đối với các TTHC quyết định chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư, giao đất, cho thuê đất; tách thửa, chuyển nhượng, cho, tặng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Theo đó, đã có gần 500 quy trình liên thông giải quyết TTHC được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, phê duyệt, trong đó có 02 quy trình liên thông giải quyết thủ tục cấp điện từ lưới điện trung áp do Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả.

Bên cạnh đó, tỉnh Khánh Hòa ban hành nhiều chương trình, kế hoạch, quy chế, quyết định quan trọng góp phần cải cách thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, như: kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường cạnh tranh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021; chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa năm 2019; kế hoạch thực hiện Chương trình hành động ngành Du lịch Khánh Hòa năm 2019; kế hoạch thực hiện Hiệp định đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương trên địa bàn tỉnh; kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2030.

Qua rà soát, tổng hợp các quy định, chỉ đạo của Trung ương về cải cách hành chính đều được tỉnh Khánh Hòa quan tâm triển khai đầy đủ: cải cách thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cấp quốc gia, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, cải thiện chỉ số tiếp cận điện năng; cải cách TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, kết nối cổng dịch vụ công quốc gia; sắp xếp tổ chức bộ máy, xác định vị trí việc làm, tinh giản biên chế; đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; cải cách tài chính công, thực hiện dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực kho bạc; hiện đại hóa hành chính. Chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập có tiến bộ và duy trì đạt mục tiêu tối thiểu 80% đã đề ra.

Đặc biệt, tỉnh Khánh Hòa luôn quan tâm triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý nhà nước về CCHC theo Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 tại Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ. Trong đó, việc đưa chỉ số hài lòng vào đánh giá kết quả cải cách hành chính và dùng chỉ số xếp hạng kết quả cải cách hành chính hàng năm để đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu, của tổ chức cơ sở đảng và bình xét thi đua - khen thưởng đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh.

Hầu hết các mục tiêu tỉnh Khánh Hòa đề ra trong giai đoạn 2011 - 2020 đều đã đạt được, trong đó nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch, hoàn thành sớm so với thời hạn như: triển khai mô hình một cửa liên thông theo hướng hiện đại, hoàn thiện quy trình giải quyết TTHC ba cấp, hoàn thiện cơ sở dữ liệu TTHC, tỷ lệ thủ tục được cắt giảm thời gian so với quy định, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến, tỷ lệ văn bản điện tử gửi/nhận trên môi trường mạng, chỉ tiêu giảm biên chế hành chính, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp, chỉ số mức độ hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Trung tâm dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa đi vào hoạt động đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến, phục vụ nhân dân trên các nền tảng và phương thức hiện đại, góp phần tích cực xây dựng chính quyền điện tử, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, giảm phiền hà, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp. Mặc dù Đề án thành lập Trung tâm dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và triển khai trước khi Chính phủ ban hành Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về xây dựng Cổng Dịch vụ công Quốc gia, nhưng việc kết nối, tích hợp thành công với Cổng Dịch vụ công Quốc gia trong thời gian qua khẳng định đây là hướng đi đúng; thực hiện công khai, hỗ trợ, tiếp nhận và giải quyết toàn bộ nhu cầu dịch vụ công của người dân, tổ chức, doanh nghiệp thông qua một địa chỉ (Cổng Dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh tập trung). Do đó, việc kết nối được thực hiện nhanh chóng, thuận lợi, chỉ qua một đầu mối và thực hiện kết nối một lần (kể cả các dịch vụ nền), sẵn sàng cao cho việc mở rộng theo lộ trình chung.

Trên cơ sở tổ chức bộ máy được kiện toàn, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã trình Bộ Nội vụ thẩm định, phê duyệt danh mục 319 vị trí việc làm đối với công chức; trên cơ sở đó, đã ban hành bản mô tả công việc và khung năng lực theo vị trí việc làm của 21 cơ quan hành chính cấp tỉnh, 01 khối Ủy ban nhân dân huyện và 01 khối Ủy ban nhân dân thị xã, thành phố; phê duyệt danh mục vị trí việc làm của 606/678 đơn vị sự nghiệp công lập. Đây là căn cứ để xây dựng kế hoạch biên chế hàng năm, kế hoạch tuyển dụng, nâng ngạch, sử dụng, đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hàng năm; đẩy mạnh thực hiện và nâng cao hiệu quả cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh; chuyển nhiều đơn vị sự nghiệp chuyển sang tự chủ hoàn toàn, giao tài sản theo cơ chế giao vốn doanh nghiệp trong giai đoạn 2017 - 2020.

Trong công tác cải cách tổ chức bộ máy, tiếp tục thực hiện theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 27/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, trong năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ban hành nhiều quyết định để kiện toàn, tổ chức lại, hợp nhất tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo chỉ đạo chung của Trung ương.

Cụ thể, đã sắp xếp, điều chỉnh cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài nguyên và Môi trường. Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức, tinh gọn bộ máy đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp huyện: kiện toàn Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa; thành lập Phòng khám đa khoa Trường cao đẳng Y tế Khánh Hòa; sáp nhập, thành lập Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Khánh Hòa, Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Khánh Hòa trên cơ sở sáp nhập 04 ban quản lý cũ; tổ chức lại các trường trung cấp nghề tại các huyện: Vạn Ninh, Cam Lâm, Diên Khánh (trên cơ sở sáp nhập với Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp cấp huyện); hợp nhất các đơn vị sự nghiệp lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể thao, truyền thanh cấp huyện thành một đầu mối; giải thể Đội công tác chuyên trách giải tỏa thành phố Nha Trang. Sau các đợt sắp xếp, đã giảm 19 đầu mối thuộc cơ cấu tổ chức các sở, 45 đơn vị và đầu mối thuộc cơ cấu tổ chức các đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2015. Tỉnh ủy Khánh Hòa đã chỉ đạo sắp xếp, hợp nhất các tổ chức làm công tác tham mưu, tổng hợp của các ban Đảng về một đầu mối là Văn phòng Tỉnh ủy, giảm số phòng trong các cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy.

Hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước của tỉnh Khánh Hòa trong thời gian qua luôn được đẩy mạnh, hỗ trợ hiệu quả cho công tác chỉ đạo, điều hành, công tác quản lý chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan, đơn vị; cải tiến môi trường và phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo hướng hiện đại; tăng năng suất lao động và chất lượng giải quyết TTHC, góp phần nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tại tỉnh Khánh Hòa. 

Toàn tỉnh hiện duy trì gần 160 trang thông tin điện tử cung cấp thông tin và các dịch vụ hành chính công đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin và giải quyết TTHC của cá nhân, tổ chức. Có 198 cơ quan hành chính nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã, bao gồm cả các cơ quan của Đảng, các cơ quan ngành dọc và đơn vị sự nghiệp đã triển khai Phần mềm quản lý văn bản và điều hành - eoffice, với cùng một phiên bản thống nhất, được tích hợp chữ ký số và chứng thư số, liên thông đồng bộ trên cả ba cấp tỉnh - huyện - xã từ năm 2016. Năm 2019, tỷ lệ văn bản đi/đến được chuyển trên môi trường mạng trên tổng số văn bản gửi/nhận giữa các cơ quan, đơn vị và trong nội bộ cơ quan, đơn vị đạt 100%, trong đó chuyển hoàn toàn trên môi trường mạng không kèm theo văn bản giấy đạt 78%. 

Đã hoàn thành triển khai kết nối với hệ thống trục liên thông văn bản quốc gia, thực hiện đồng bộ việc gửi/nhận văn bản điện tử giữa Trung ương và địa phương. Tiếp tục duy trì phần mềm nhắc việc để kiểm soát, quản lý toàn bộ các công việc được giao giải quyết, có thời hạn cụ thể; giúp theo dõi, đôn đốc và nhắc việc trên phạm vi toàn tỉnh, hạn chế thấp nhất các công việc tồn đọng, trễ hạn.

Những thành công trong công tác cải cách hành chính năm 2019 biểu hiện quyết tâm chính trị cao của chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa; thể hiện sự vững chắc trong tiến trình xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ nhân dân. Tuy nhiên, công tác cải cách hành chính vẫn còn một số hạn chế, đó là: công tác truyền thông về dịch vụ công trực tuyến chưa hiệu quả; việc hỗ trợ tiếp cận dịch vụ công trực tuyến chưa đồng bộ, thường xuyên. Kết quả giải quyết TTHC trên một số lĩnh vực phức tạp như đất đai, đầu tư vẫn còn hồ sơ trễ hạn dù có giảm so với trước đây. Cải cách thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh chưa đồng bộ, chưa thật sự có sự điều phối thống nhất. Việc đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập ở một số ngành còn chậm, chưa được như kỳ vọng. Kết quả, hiệu quả của công tác cải cách hành chính chưa đồng đều giữa các cơ quan, các lĩnh vực và giữa các cấp hành chính.

2. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

Nhằm khắc phục những hạn chế, tiếp tục nâng cao chất lượng giải quyết TTHC, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp và căn cứ vào kế hoạch cải cách hành chính năm 2020, tỉnh Khánh Hòa đề ra một số phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục rà soát, điều chỉnh danh mục các lĩnh vực và dự án thu hút đầu tư; hướng dẫn các tiêu chí, điều kiện và quy trình để các nhà đầu tư lựa chọn và đăng ký một cách thuận lợi, minh bạch; tổ chức đối thoại với doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Hai là, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng phương hướng, nhiệm vụ cho giai đoạn tiếp theo; triển khai Phần mềm hỗ trợ lập kế hoạch và xử lý những chồng chéo, trùng lắp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Ba là, tiếp tục hoàn thiện và tổ chức triển khai Đề án thí điểm định lượng hóa công việc, xác định và phân giao công việc theo vị trí việc làm để có cơ sở định lượng hóa kết quả, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ và xếp loại cán bộ, công chức, viên chức; tổ chức triển khai Đề án thí điểm xây dựng khu dân cư điện tử.

Bốn là, tiếp tục triển khai kết nối Trung tâm dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa với Cổng Dịch vụ công Quốc gia; tiếp tục mở rộng danh mục TTHC cho phép nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến qua Trung tâm dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh; mở rộng danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo lộ trình ưu tiên của Chính phủ.

Năm là, tập trung triển khai Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; triển khai sơ kết hoạt động của Trung tâm dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh; triển khai tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước; xây dựng chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030 của tỉnh Khánh Hòa, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời gian tới./.

Nguồn : Trần Thu Mai - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa

Họ tên*
Email*
Bình luận*
bannerCổng Dịch vụ công quốc giatra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

9/30/2022 8:28:33 PM

 
 
 
 
Thiết kế website  
 
 
^ Về đầu trang